Quy chế hoạt động Alo Nhà Trọ

  • 2019-08-28 23:10:56

Sàn giao dịch điện tử Alonhatro.com do thành viện quản trị website  thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên của Alonhatro.com là các  tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp, phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân bắt buộc trước khi được ban quản lý Alonhatro.com chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do Alonhatro.com cung cấp hoặc liên quan đến Alonhatro.com. Các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch trên Alonhatro.com  tự do thỏa thuận, có trạch nhiệm trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

TIN MỚI ĐĂNG